Hvad er et menighedsråd?

Menighedsrådet

Et menighedsråd er en samling af frivillige fra kirkens sogn, der for en 4-årig periode er valgt ind i rådet, og som varetager nogle bestyrelsesopgaver, der vedrører kirkens vedligeholdelse og funktion. Fra 27. november 2020 blev et nyt menighedsråd konstitueret i Højdevangskirken, efter et fredsvalg med stor interesse.
Menighedsrådsmedlemmer må ikke være ansat ved kirken, og er derfor "almindelige" beboere i sognet, der har en fælles interesse i at styrke kirkens liv, og som bliver udfordret ved de mange opgaver, der er ved at sidde i en så alsidig bestyrelse som et menighedsråd er.
Antallet af medlemmer i et menighedsråd kommer an på hvor mange folkekirkemedlemmer, der bor i sognet, eller har løst sognebånd til en af sognets præster. I Højdevangskirken sidder der i 2016 12 medlemmer, og derudover suppleanter. Udover medlemmerne i menighedsrådet, er kirkens præster også "fødte" medlemmer af menighedsrådet. Det vil sige at de ikke vælges, men sidder i alle råd, og har med få undtagelse, medlemskab og stemmeret på lige fod med resten af rådet. Herudover vil der ofte under menighedsrådsmøderne være en personale-repræsentant tilstede, samt en referent, som oftest er kirkens kordegn.
Hvad har et menighedsråd indflydelse på?
Menighedsrådet varetager mange forskellige arbejdsopgaver, som kan synes meget forskellige. Økonomi og vedligeholdelse af de fysiske rammer fylder rigtig meget, men det er også muligt at arbejde med personale, med kirkens indhold og beskæftige sig med kirkens billede udadtil -pr- gennem udvalg.
Rådets organisering: (udvalg, netværk, samarbejde)
Kirkens vedligeholdelse, indretning, mødelokaler mm.
Medarbejdere
Frivillige
Prioritering af økonomi 
Særlige stillinger: 
Udover at sidde som alment menighedsrådsmedlem, kan man blive valgt til særlige poster, og sidde i udvalg.
Formand
Næstformand
Kasser
Kontaktperson
Kirkeværge (behøver ikke være medlem af menighedsråd)
Følgende udvalg findes i Højdevangskriken:
Kirkeudvalg
Forretningsudvalg
PR-Udvalg
Kirke- og kulturudvalg
Aktivitetsudvalg
Valgbestyrelse (næste menighedsråds valg er oktober/november 2024)